สาส์นจากผู้ก่อตั้ง


        ธุรกิจนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เมื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด ธุรกิจของครอบครัวผม

ได้ทำสัญญา กับ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี ของ กันไซเพ้นท์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราเป็นผู้บุกเบิกตลาดสีรายต้นๆ ในประเทศไทย
ต่อมาเราเห็นว่าการจะขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีโรงงานผลิตสีภายในประเทศ ประกอบกับรัฐบาลไทยในยุคนั้นได้สนับสนุนให้ตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า
จึงได้ชักชวนให้ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ให้มาลงทุนในประเทศไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด และ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
ก่อตั้ง บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด โดยโรงงานได้เริ่มทำการผลิตเป็นทางการในปี พ.ศ. 2513
40 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านอุปสรรคและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ในปี พ.ศ. 2518 เราประสบกับวิกฤติราคาน้ำมัน
ครั้งแรก หลังจากนั้น เราต้องเผชิญกับวิกฤติค่าเงินบาท ในปี พ.ศ. 2523 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็สามารถยืนหยัดและรอดพ้นจากมรสุมต่างๆ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง จนถึงวันนี้ เรามีโรงงานสองแห่งทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง


สิ่งสำคัญที่ขอให้ตระหนักคือ ความสำเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายในอดีตไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ความสำเร็จในวันนี้ทั้งหมดเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด บริษัทกันไซเพ้นท์จำกัด ผู้บริหารและความเสียสละของพนักงานบริษัทฯทุกคน

 

 

 

 
 
    _____________________________________________________________________________________________________