- สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านผลิตภัณฑ์ และ บริการให้กับลูกค้า
- รับผิดชอบต่อชุมชน และ สังคมในด้านสิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัย
- ดูแลด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยของพนักงาน