บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิต "สีตราพัด" สีอุตสหกรรมคุณภาพชั้นนำของไทย
ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรตที่ "สีตราพัด" เครื่องหมายการค้าของสีคุณภาพได้อยู่คู่ กับประเทศไทย รองรับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการการผลิตสี อีกทั้งการวิจัย และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญา
ในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่